Amministratore:
Sac. Vincenzo Savio Nicolosi
Segretaria:
sig.ra Patrizia Ingrassia
Bibliotecario:
mons. Gaetano Zito